Etiske retningslinjer

De etiske retningslinjene gjelder for alle ansatte, ledere og medlemmer i styrende organer i Revisjon Midt-Norge SA. Alle må være kjent med- og etterleve de etiske retningslinjene.

Tillit

Revisjon Midt-Norge er avhengig av samfunnets tillit. Den enkelte medarbeider i selskapet må ha høy bevissthet om at lover og regler skal følges, både i arbeidet og i privat sammenheng.

Bedriftskultur

Bedriftskulturen skal preges av høy bevissthet rundt etiske problemstillinger. Det er et lederansvar å minimum årlig legge til rette for drøfting av etiske problemstillinger, og sørge for etisk refleksjon. Revisjon Midt-Norges ansvarsstruktur legger et stort ansvar på den enkelte. Derfor har alle et ansvar for å ta opp etiske problemstillinger når slike aktualiseres.

Selskapet har en åpen bedriftskultur, preget av at kolleger støtter hverandre. En åpen bedriftskultur innebærer at de ansatte deler kunnskap og informasjon med kolleger, og at det legges til rette for konstruktive innspill og kommentarer. Alle ansatte, ledere og medlemmer i styrende organ skal være kjent med - og følge Revisjon Midt-Norges varslingrutiner.

Faglige standarder

Alle ansatte er i sitt arbeid forpliktet overfor faglige og etiske standarder. Norges kommunerevisorforenings etiske retningslinjer, gjelder for ansatte i Revisjon Midt-Norge.

Uavhengighet

Revisjon Midt-Norge er uavhengig revisor med høy integritet.

  • Sosial omgang med kunder og eiere er preget av profesjonell distanse.
  • Selskapets ansatte er oppmerksomme på- og unngår mulige interessekonflikter. Ledelsen skal holdes informert om rollekonflikter eller situasjoner som kan bidra til å svekke tilliten til selskapets uavhengighet.
  • Arbeidsprosessene skal være basert på faglighet.
  • Selskapets ansatte gir ikke etter for press.
  • Ansatte skal ikke motta gaver, tjenester eller personlige fordeler gjennom arbeidet. Symbolske gaver kan mottas.