Finansiell revisjon

Vår oppgave er å bekrefte at kommunens regnskap ikke inneholder vesentlige feil eller mangler. Vi skal også påse at kommunen har etablert en god intern kontroll, og at denne virker som forutsatt.

En nærmere beskrivelse av våre lovpålagte oppgaver finner du i en egen forskrift for revisjonen 1.07.2004.

Gjennom en god dialog og med nærhet ønsker vi å være en aktiv støttespiller for kommunene. Vi vil bidra til at kommunene gjennomfører sin regnskapsførsel på en så effektiv og god måte som mulig. Vi har som mål å bidra til at kommunene etablerer gode rutiner i sin økonomistyring.

Vi formidler vår kunnskap gjennom kundebrev, kurs, fagdager og gjennom formelle og uformelle møter med våre kunder. Vi ønsker å være dynamiske, slik at vi kan svare på ulike henvendelser innen rimelig tid.

Vår revisjon utarbeides i tråd med gjeldende lov, forskrifter og revisjonsstandarder. Lokalforvaltningens revisjonsordning er hjemlet i kommunelovens §78 nr. 3.