Fjellstyre

Et fjellstyre har som oppgave å administrere bruken og utnyttelsen av retter og lunnende (herligheter) i statsallmenningen, som det følger av Fjelloven. Det er Statskog som har grunnbokshjemmel til statsallmenningen og fungerer som høringsinstans for fjellstyrene. Du kan lese mer om dette på nettsidene til Norges Fjellstyresamband og Statskog.

Det stilles noen spesielle krav til regnskapsføringen for fjellstyrer. Aktuelle lover er Fjelloven, Regnskapsloven og Rundskrivsamling 2015-2019 fra Statskog om Fjellstyrenes regnskap og revisjonsordning.

Statskog har gitt ut et rundskriv som beskriver generelle krav til Fjellstyrenes regnskaps- og revisjonsordning, jfr. Rundskrivsamling. Av den følger at regnskapslovens prinsipper skal gjelde utover det som står i rundskrivet. Statskog har godkjent standard kontoplan, som skal benyttes, men som kan tilpasses fjellstyrets virksomhet og omsetning. Dette medfører at det foreligger formelle krav til oppsett av regnskap, samt krav om noter og årsberetning, uavhengig av fjellstyrets størrelse. 

Valg av regnskapsfører bestemmes ut fra omsetningens størrelse. Dersom omsetningen er under kr 100.000,- kan kasserer føre regnskapet. Dersom den er over 100.000,- kreves at regnskapet føres av autorisert regnskapsfører eller av kommunen.

Øvrige krav til fjellstyreregnskapet

  • Fjellstyret kan dele ut tilskudd til allmennyttig formål jfr. fjelloven § 11-3. Det skal framgå av regnskapet både dersom det ikke deles ut slik tilskudd og dersom det deles ut.
  • Dersom det er ansatt en person som oppsyn/sekretær og det kreves refusjon for lønnskostnader etter Fjellova § 36, skal denne føre fortløpende timelister. Disse er en del av regnskapsmateriealet og sammendrag av disse skal fremgå av note til regnskap, jfr.rundskrivsamling 2015-19.
  • Dersom fjellstyret har kostnader til oppgaver som gir grunnlag for refusjon, skal oversikt over disse framgå av regnskap eller note til regnskap.

I Statskogs Rundskrivsamling fremgår at revisor i tillegg til vanlige revisoroppgaver skal påse og attestere på at kravene ovenfor er fulgt. Det er utarbeidet en egen revisjonsberetning for fjellstyrer der disse tre punktene kommenteres særskilt.

Frist for å sende inn regnskap og revisjonsberetning til Statskog er 1. april for søknad om refusjon av utgifter til oppsynsordninger, jf Statsbudsjettet 2018 - Oppdragsbrev kapittel 1161 post 75 - Statskog SF. Regnskap bør derfor leveres revisor i god tid før fristen slik at revisor kan foreta revisjon. For en effektiv revisjon er det viktig å sørge for at bestemmelsene for regnskap følges.

NB! Husk at det må foretas endringer i Brønnøysundregisteret for nytt styre før regnskapet vedtas og signeres. Revisor kan ikke skrive revisjonsberetning før det er samsvar mellom det som er registrert i Brønnøysund og de som signerer. Samordnet registermelding kan sendes inn både elektronisk via Altinn og pr post ved å fylle ut en blankett som man finner på Brønnøysundregisterets nettsider.

Aktuelle linker

 

Et lite fjellstyreregnskap må minimum inneholde: 

Resultatregnskap [Excel] [Pdf]
Balanseregnskap[Excel] [Pdf]
Noter [Word] [Pdf]

Eksemplet er ikke utfyllende. Det skisserer kun hva regnskapet minimum skal inneholde for å innfri de formelle kravene til regnskap for små fjellstyrer.
Med små fjellstyrer, menes fjellstyrer med brutto inntekt under kr. 100.000,-

Etter endring i regnskapslovengjeldende fra 1. januar 2018, er det ikke lenger plikt i å levere årsberetning for små foretak. Lovendringen har virkning for regnskapsår avsluttet 31.12.2017 eller senere. Dersom fjellstyret likevel ønsker å ta årsberetningen med i åresregnskapet, se eksempel:

Årsberetning [Word] [Pdf]