Snåsa kommune

Folkehelse

Revisjon Midt-Norge SA har gjennomført en forvaltningsrevisjon for å vurdere om Snåsa kommune har etablert et systematisk og langsiktig folkehelsearbeid. Revisjonen har vurdert hvordan kommunen har ivaretatt følgende;

Forankring og koordinering av folkehelsearbeidet i kommunen, oversikt over befolkningens helsetilstand, informasjon til innbyggerne. Konklusjonen er at det er gjort et godt arbeid med folkehelse i Snåsa kommune. Det er utarbeidet folkehelseplan og oversikt over helsetilstanden slik loven krever. Det som mangler på planområdet er forankring av folkehelsearbeidet i kommuneplanens samfunnsdel.

På grunnlag av dette anbefaler revisjonen at:

- folkehelse blir inkludert ved rullering av samfunnsdelen i kommuneplanen

- årshjulet oppdateres i samsvar med kommunens praksis, eller at rutinene følges

 
 
Rapporten finner du her