Forvaltningsrevisjon

Forvaltningsrevisjon er systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets- eller fylkestingets vedtak og forutsetninger. Revisjon Midt-Norge SA utfører forvaltningsrevisjon for alle sine eierkommuner.

I forvaltningsrevisjonen vurderer vi om;

  • forvaltningen bruker ressurser til å løse oppgaver som samsvarer med kommunestyrets vedtak og forutsetninger
  • forvaltningens ressursbruk og virkemidler er effektive i forhold til målene som er satt på området
  • regelverket etterleves
  • forvaltningens styringsverktøy og virkemidler er hensiktsmessige
  • beslutningsgrunnlaget fra administrasjonen til de politiske organer samsvarer med offentlige utredningskrav
  • resultatene i tjenesteproduksjonen er i tråd med kommunestyrets- eller fylkestingets forutsetninger, og/eller om resultatene for virksomheten er nådd

Revisjon Midt-Norge  har en egen faggruppe for forvaltningsrevisjon, sammensatt av høyere grads samfunnsvitenskapelig, juridisk og økonomisk kompetanse

Forvaltningsrevisjon er hjemlet i kommuneloven kapittel 12, og forskriftene for kontrollutvalg og revisjon.