Ørland kommune

Fosen Renovasjon IKS - Eierskapskontroll/Forvaltningsrevisjon Ørland

Revisor konkluderer med at Ørland kommune utøver sitt eierskap i Fosen Renovasjon IKS i tråd med kommunestyrets vedtak og normer for god eierstyring. Imidlertid er innkallinger til representantskap i flere tilfeller sendt ut for sent jf. tidsfristen. Det savnes også tydelige føringer/instruks for valgkomiteens arbeid ved valg av styre til selskapet, dette for å sikre et mest mulig komplementært styre til selskapet.
Det er fire tema i forvaltningsrevisjonen i selskapet.
  • Revisor konkluderer med at praksis for beregning av renovasjonsgebyret i Fosen Renovasjon IKS i hovedsak er i tråd med selvkostprinsippet. Det er likevel noen forbedringspunkter og krav knyttet til selskapets selvkostberegning som det må rettes oppmerksomhet mot. 
  • Revisor konkluderer med at selskapets rutiner for differensiering av renovasjonsgebyr er i tråd med regelverket. Det vil imidlertid være hensiktsmessig å vurdere bakgrunnen for differensieringen av gebyrene og da spesielt grunnlaget og nivået for differensiering av gebyrene til fritid og husholdning
  • Revisor konkluderer med at selskapets håndtering av redusert/fritak for renovasjonsgebyr i hovedsak er i tråd med regelverket.
  • Fosen Renovasjon IKS arbeider målrettet for å begrense forurensningen og utnytte avfallet som ressurs. Dette vises gjennom søkelyset på materialgjenvinningsgrad, sortering i fraksjoner og tiltak for å redusere mengden avfall. Selskapet vil imidlertid ha utfordringer med å nå nasjonale mål på området.
Rapporten finner du her