Vefsn kommune

Grunnskoleopplærig

Kontrollutvalget i Vefsn har bestilt en forvaltningsrevisjon innen temaet «Grunnskoleopplæring – kompetanse og tidlig innsats». Gjennomgangen tyder på at kommunen i stor grad følger opp de nasjonale målsettingene om kompetanseheving, men at de økonomiske rammene begrenser måloppnåelsen. Oppfatningen når det gjelder «tidlig innsats» er at dette arbeidet i større grad kunne vært tydeliggjort i overgangen mellom barnehage og skole, samt større bevissthet hos lærerne knyttet til informasjonsutveksling mellom barnehage og skole. Skolene fortar en omfattende kartlegging, men skolene ser ikke ut til å ha utpreget høy lærertetthet i matematikk og norsk som er ment som et tiltak innenfor tidlig innsats. Revisor har også tatt for seg det tverrfaglige samarbeidet mellom PP-tjenesten, skolehelsetjenesten og skolene. Oppfatningen er at PP-tjenesten ikke har informert skolene godt nok om sin rolle, samt at arbeidet med tidlig innsats med fordel kunne vært rutinebasert.  Oppfatningen blant kontaktlærerne er at skolehelsetjenesten også er en bidragsyter innenfor tidlig innsats. 

 

Rapporten finner du her