Vefsn kommune

Helgeland industrier AS

Denne rapporten oppsummerer forvaltningsrevisjon av Helgeland Industrier AS (HIAS). Problemstillingene har vært:
 
 1. Fungerer kommunens eierstrategi tilfredsstillende og etterleves den i styringen av Helgeland Industrier?
 2. Ivaretar selskapet eiernes formål med selskapet?
 3. Er relasjonene innad i konsernet i tråd med regelverk og føringer?
 4. Arbeider HIAS målrettet og i tråd med regelverk for å møte utfordringer for arbeids- og inkluderingsbedrifter?
Vi konkluderer med at eierrepresentanten i all hovedsak mener at eierstrategien fungerer tilfredsstillende i eierstyringen av HIAS. Det har vært noen dialogpunkt mellom HIAS og Vefsn kommune, alene eller sammen med enkelte andre eiere. Revisor mener at det er bra.
 
På den andre problemstillingen konkluderer vi med at selskapet i all hovedsak ivaretar eiernes formål, men vi har påpekt følgende svakheter:
 • Det har ikke vært eiermøter eller andre ekstraordinære møter utenom ordinær generalforsamling med alle eierne samlet. Revisor mener at eieroppfølgingen og kommunikasjonen med selskapet ville blitt styrket ved gjennomføring av eiermøter.
 • Det er heller ikke kontakt av særlig utstrekning mellom eiere og styret, ved styreleder.
 • Revisor stiller spørsmål ved om hensikten med kjøpet av lokaler i Brønnøy Brygge er oppnådd, og mener at Brønnøy Brygge AS er et eiendomsselskap, med indirekte forankring til HIAS’ hovedformål.
Når det gjelder problemstilling om ledelse og relasjoner innad i selskapet, har revisor konkludert med at styret i all hovedsak har oversikt over selskapets økonomiske stilling, bl.a. gjennom kvartalsoversikter. Styret får grundig informasjon, og behandler en rekke saker på styremøtene som er av betydning for selskapets virksomhet. Vi har likevel sett følgende svakheter:
 • Styret behandler foreløpig årsregnskap, ikke revisorgodkjent årsregnskap. Vi mener styret bør behandle og legge fram revidert årsregnskap for generalforsamlingen.
 • Når det gjelder årsberetning og årsregnskap for 2019, ble det ikke behandlet av styret i møte.
 • Styret har hatt tre møter i året, noe vi mener er for lite for kunne utføre tilfredsstillende styring og ledelse av selskapet
 • Styret har ikke vedtatt strategiplan
 • Selskapets styre og ledelse framstår noe defensive når det gjelder skiftende føringer fra nasjonale myndigheter
Videre mener revisor at styringslinjene mellom morselskap og datterselskap er problematiske, ved at administrerende direktør i morselskap er styreleder og daglig leder i begge datterselskapene, og styreleder i morselskapet er generalforsamling og varamedlem i styret i datterselskapene.
Når det gjelder problemstilling om selskapets forvaltning av arbeidsmarkedstiltak, og om denne er i tråd med regelverket, har revisor konkludert med at selskapets saksbehandling, oppfølging og rapportering av arbeidsmarkedstiltak framstår betryggende, og at selskapet har gode rutiner og system for forvaltning av tiltakene. Vi stiller spørsmål ved nåværende organisering av de skjerma tiltakene, og mener at tiltak som arbeidsforberedende tiltak (AFT) skulle hatt en organisering som er i tråd med at det skjerma virksomhet.
 
På bakgrunn av vurderinger og konklusjon anbefaler vi Vefsn kommunes eierrepresentant å:
 • Styrke oppfølgingen av HIAS, ved å holde kommunestyret orientert om virksomheten i selskapet og selskapet orientert om Vefsn kommunes eierstrategi
 • Gi signal til andre eiere og selskapets styre om eiermøter, hvor f.eks. eiernes strategi for selskapet bør drøftes
På bakgrunn av vurderinger og konklusjon anbefaler vi selskapets ledelse å
 • Sørge for tilfredsstillende behandling av årsberetning og revidert årsregnskap
 • Vurdere å øke hyppigheten på styremøter
 • Arbeide offensivt med og vedta styrende dokumenter, som strategiplan, og være i forkant av endringer i rammebetingelser
 • Sørge for ryddig organisering av morselskap og datterselskap, med tydelige avtaler mellom selskapene
 • Sørge for ryddig organisering av den skjerma virksomheten (AFT og VTA)
 
Rapporten finner du her