Meldal kommune

Helhetlige tjenester i helse og omsorg

I denne forvaltningsrevisjonen har Revisjon Midt-Norge undersøkt om kommunen følger opp sine forpliktelser til brukere som mottar flere tjenester fra helse og omsorg. Vi konkluderer med at kommunen har systemer for å følge opp sine brukere med flere tjenester. Det er imidlertid vært en betydelig underrapportering av brukere med individuell plan og det har vært utfordringer med å holde en overordnet oversikt over aktive brukere i kommunen. Kommunen har ivaretatt brukermedvirkningen, men resultatene viser imidlertid at informasjonsarbeidet knyttet til tjenester kan forbedres og at det etterspørres flere sosiale aktiviteter for å motvirker ensomhet. Det foreligger ingen klagesaker knyttet til brukere med flere tjenester innen helse og omsorg i kommunen.

 
Rapporten finner du her