Herøy kommune

Helsehussaken

Revisjon Midt-Norge SA har gjennomført en forvaltningsrevisjon i etterkant av utbygging av Helsehus og omsorgsboliger i kommunen. Planlegging og utbygging gikk over flere år og har vært en vanskelig sak for Herøy kommune. Utbyggingssaken endte i retten og kommunen ble dømt i to rettsinstanser for å ha gjennomført en ulovlig direkte anskaffelse. Saken har vært mye omtalt i media.
Har det vært betryggende styring og kontroll i Herøy kommunes investeringsprosjekt «Helsehus og omsorgsbolig»? For å besvare dette har revisor sett på om kommunen har tilfredsstillende system og rutiner for rolleavklaring mellom administrasjon og folkevalgte organer i forbindelse med planlegging, beslutning, gjennomføring og avslutning av helsehussaken. Videre har vi vurdert om det har vært tilfredsstillende system og rutiner for håndtering av og endringer i helsehusprosjektet.
Funnene viser at kommunen har rutiner og retningslinjer. Oppfølgingen av disse er i varierende grad tilfredsstillende. Det var ikke tilfredsstillende håndtering av prinsippene i lovverket om habilitet i planleggingsfasen. Rådmannen har ikke fulgt opp politisk vedtak om framlegg av sak ved antagelse av leverandør. Videre har rådmannen opptrådt i strid med delegasjon og ikke gjort tilstrekkelige risikovurderinger i forbindelse med tilleggsavtaler for byggeleder og arkitekt. Revisor er av den oppfatning at endringer og oppgraderinger har foregått innenfor den opprinnelige rammen som kommunestyret selv har vedtatt, og at rapporteringen til kommunestyret er ivaretatt i henhold til gjeldende regler og vedtak. Det er foretatt nødvendige budsjettjusteringer. Revisor vurderer at referater fra byggekomiteen og byggemøter, samt oversikten over endringsmeldinger, indikerer at kommunen har hatt system og rutiner for håndtering av avvik i helsehusprosjektet. Formannskapet har formelt hatt rollen som styringsgruppe, men det har ikke fungert slik i praksis. Rådgivende byggekomite, med politisk valgt leder, har hatt stor innflytelse og vært pådrivere for hovedandelen av endringer og tilleggsbestillinger. Etter revisors skjønn har den faktiske oppfølgingen fra politisk nivå knyttet til beslutninger om tilleggsbestillinger som har medført økt standard på bygning/innredning vært beskjeden. Dette synes å stå i motsetning til ønsket om tett politisk oppfølging av prosjektet. Ettersom byggekomiteen har forholdt seg til de vedtatte økonomiske rammene finner revisor likevel ikke grunnlag for å konkludere med at administrasjonen eller byggekomiteen har gått ut over sin myndighet på dette punkt.
 
Revisor anbefaler at kommunen bør:
 
- fullføre og implementere nye etiske retningslinjer i organisasjonen
- oppdatere kommunens økonomi- og investeringsreglement i henhold til gjeldende lovverk.
- drøfte politikernes rolle i investeringsprosjekter, samt styringsgruppens funksjon, alternativt bør økonomireglementet endres på disse punktene.
 
Rapporten finner du her