Melhus kommune

Innbyggerkommunikasjon, service og veiledning

Rapporten tar for seg temaet innbyggerkommunikasjon med fokus på service og veiledning som Melhus kommune yter sine tjenestemottakere. Revisjonen er avgrenset til enhetene Bygg og eiendom, Teknisk drift og Hjemmetjenesten. Rapporten gjennomgår organiseringen og arbeidsfordelingen mellom servicesenteret (skranken) og enhetene, hvorvidt målsettinger og rutiner følges opp og hvordan kommunen sikrer at henvendelser blir besvart innen rimelig tid. I rapporten legges det blant annet vekt på de tilbakemeldinger tjenestemottagerne gir av den service og veiledning som de har mottatt av kommunen. Funn i rapporten tyder på at det foreligger forbedringspunkter innen Bygg og eiendom når det gjelder fortløpende besvarelse av henvendelser, samt lite veiledning og oppdateringer underveis til de enhetene som mottar tjenester. Teknisk drift har ut fra gjennomgangen forbedringspunkter når det gjelder å gi forutsigbare svar, behandle saker forløpende og fremstå for tjenestemottakerne som kompetente i enhver sak. Utadrettet hjemmetjeneste har ut fra gjennomgangen forbedringspunkter når det gjelder å avklare forventninger opp mot pårørende, samt å sørge for at generelle henvendelser fra pårørende kommer frem til rette vedkommende og blir tatt tak i.  

 
Rapporten finner du her.