Indre Fosen kommune

Internkontroll av barnevernet

Problemstillingene i denne forvaltningsrevisjonen har vært:
  • Implementering av Fosen barneverntjenestes (FBV) internkontroll i Indre Fosen kommune
  • Rapportering og håndtering av avvik
Indre Fosen har ansvar for Fosen Barnevernstjeneste, og har gjennom det og vertskommuneavtalen ansvar for å ivareta Ørland, Åfjord og Osen kommuners lovpålagte oppgaver iht. barnevernloven § 2-1 og forskrifter. Det innebærer også felles internkontrollsystem for kommunene i samarbeidet. Kommunene skal ha en internkontroll for å sikre at kommunen utfører oppgavene sine i samsvar med krav fastsatt i lov/i medhold av lov. Kommunen må kunne gjøre rede for hvordan kravet til internkontroll oppfylles. Revisor har undersøkt i hvilken grad Indre Fosen kommune ivaretar felles internkontrollsystem for Fosen barneverntjeneste, avvikshåndtering og rapportering til kommunene, herunder deltakerkommunene.
 
Vurderinger og konklusjon på den første problemstillingen, er at Fosen barnevernstjenestes felles system for internkontroll er innarbeidet i Indre Fosen kommunens egen system for internkontroll. Indre Fosen kommune er vertskommune for Fosen barnevernstjeneste, jf. rammeavtale vedtatt i 2016. Rammeavtalen er ikke revidert i henhold til ny kommunestruktur. Delegasjon av myndighet fra deltakerkommunene i barnevernssamarbeidet er formidlet fra rådmann i Rissa kommune til leder i Fosen barnevern. Vi har fått tilsendt bestillerbrev fra tidligere Rissa kommune, som har vært gjeldende for Indre Fosen kommune fram til ny samarbeidsavtale blir gjort gjeldende høsten 2020. Revisor har inntrykk av at kommunen ikke prioriterer ytterligere implementering gamle avtaler og rutiner før ny samarbeidsavtale trer i kraft. Fosen barnevernstjeneste bruker Indre Fosens kvalitets- og avvikssystem. Kommunen har implementert system for dokumenthåndtering.
 
På den andre problemstillingen, hvordan avvik rapporteres og håndteres i forhold til internkontrollen, ser revisor at det er etablert et system for registrering og oppfølging av avvik. Det er etablert rutiner og ansvar for rapportering av avvik, men ansvaret er lagt til en enkeltperson i barnevernet og framstår som noe sårbart. Videre har det ikke blitt rapportert avvik i tertialrapportene. Revisor vurderer at avvik håndteres i tråd med internkontrollen, men at det finnes forbedringspotensial i å rapportere om avvik på en tilfredsstillende måte.
I problemstilling 3, om det rapporteres til deltakerkommunene i henhold til krav i internkontrollen er vurderinger og konklusjon at Fosen barnevern rapporterer til deltakerkommunene på økonomi månedlig og på økonomi og tjenester i tertialrapporter, inklusive årsrapport. Rapportene inneholder ikke alt som internkontrollen i rammeavtalen tilsier, ved at det mangler avviksrapportering og vurderinger av forbedringspotensial. Rapportene blir behandlet i kommunestyret, men ikke i utvalget for helse og omsorg. Barneverntjenesten og kommunen deltar i felles forum, og revisor har inntrykk av at dialogen mellom kommunene og barneverntjeneste er god.
 
På bakgrunn av vurderinger og konklusjon i rapporten er våre anbefalinger til kommunedirektøren at:
  • Sørge for at delegering fra kommunestyret til barnevernsleder synliggjøres i delegasjonsreglementet
  • Sørge for at rapportering fra vertskommunen i henhold til avtalen blir etterlevd
  • Sørge for at fullstendige årsrapporter fra barneverntjenesten behandles politisk (helse- og omsorgsutvalg og/eller kommunestyre)
 
Rapporten finner du her