Ørland kommune

Internkontroll i barnevernet

Revisjon Midt-Norge SA har gjennomført en forvaltningsrevisjon av internkontrollen i barnevernet i Ørland kommune. Revisor undersøker om det felles internkontrollsystemet for deltakerkommunene i Fosen barneverntjeneste er implementert i Ørland kommunes internkontrollsystem, hvordan avvik håndtereres, og om det rapporteres til deltakerkommuner/kommunestyret i henhold til krav i internkontrollen.

Internkontrollen er i noen grad innarbeidet i kommunens egen internkontroll. Kommunen har vedtatt rammeavtalen og det har fram til 2019 blitt utarbeidet årlige bestillerbrev til barneverntjenesten. I 2020 preges kommunens arbeid med implementering av internkontroll når det gjelder barnevern, av at man venter på ny samarbeidsavtale som vil behandles høsten 2020. Revisor konkluderer derfor med at Ørland kommune kun i noen grad har implementert Fosen barneverntjenestes internkontroll i eget system.

Det er etablert system for registrering og oppfølging av avvik. Det har ikke blitt rapportert på avvik i tråd med internkontrollen. Revisor konkluderer med at avvik håndteres i tråd med internkontrollen, men at det finnes forbedringspotensial i å rapportere om avvik på en tilfredsstillende måte.

Deltakerkommunene har ikke mottatt tilstandsrapporter siden 2017. Det sendes månedlige økonomirapporteringer og tertialrapporter. Det er ikke etablert rutiner for oversending av tilsynsrapporter, men det er dialog mellom barneverntjenesten og deltakerkommunene om dette. Barneverntjenesten og kommunen deltar i felles forum, og dette bidrar til å sikre en god dialog mellom kommunen og barneverntjenesten. Revisor konkluderer med at det er mangelfull rapportering til deltakerkommunene iht. krav i internkontrollen.

Kommunestyret har behandlet årsmeldinger fra barneverntjenesten i 2017 og 2018. Revisor finner ikke at kommunestyret har behandlet årsmelding fra barneverntjenesten i 2019. Revisor konkluderer med at det for 2019 ikke har blitt rapportert til kommunestyret iht. krav i internkontrollen.

Revisor har følgende anbefalinger:

  • Kommunen må arbeide for å ferdigstille ny samarbeidsavtale
  • Ørland kommune må dokumentere og implementere internkontrollen i egen organisasjon
  • Kommunen må sørge for at rapportering fra vertskommunen i henhold til avtalen blir etterlevd
  • Årsmeldinger fra barneverntjenesten må behandles i kommunestyret
Rapporten finner du her