Åfjord kommune

Internkontroll i barnevernet

Revisjon Midt-Norge SA har gjennomført en forvaltningsrevisjon av internkontrollen i barnevernet i Åfjord kommune. Revisor undersøker om det felles internkontrollsystemet for deltakerkommunene i Fosen barneverntjeneste er implementert i Åfjord kommunes internkontrollsystem, hvordan avvik håndteres, og om det rapporteres til deltakerkommuner/kommunestyret i henhold til krav i internkontrollen.
 
Internkontrollen er i noen grad innarbeidet i kommunens egen internkontroll. Kommunen har vedtatt den reviderte rammeavtalen, og har fram til 2018 utarbeidet årlig bestillerbrev til barneverntjenesten. I 2020 preges kommunens arbeid med implementering av internkontroll når det gjelder barnevern, av at man venter på ny samarbeidsavtale som vil behandles høsten 2020. Revisor konkluderer derfor med at Åfjord kommune kun i noen grad har implementert Fosen barneverntjenestes internkontroll i eget system.
 
Det er etablert et system for registrering og oppfølging av avvik. Det har ikke blitt rapportert på avvik i tråd med internkontrollen. Revisor konkluderer med at avvik håndteres i tråd med internkontrollen, men at det finnes forbedringspotensial i å rapportere og få tilbakemelding om avvik på en tilfredsstillende måte.
 
Deltakerkommunene har ikke mottatt tilstandsrapporter siden 2017. Det sendes månedlige økonomirapporteringer og tertialrapporter. Det er ikke etablert rutiner for oversending av tilsynsrapporter, men det er dialog mellom barneverntjenesten og deltakerkommunene om dette. Barneverntjenesten og
kommunen deltar i felles forum, og dette bidrar til å sikre en god dialog mellom kommunen og barneverntjenesten. Revisor konkluderer med at det er noe mangelfull rapportering til deltakerkommunene iht. krav i internkontrollen.
 
Det er utarbeidet årsmelding med kommunespesifikke deler, men for 2019 mangler forbedringspunkter. Samtidig er mye av informasjonen fra årsmeldingen fra barneverntjenesten ikke tatt med videre i kommunes årsmelding. Revisor konkluderer at det ikke har blitt rapportert til kommunestyret iht. krav i internkontrollen.
 
Revisor har følgende anbefalinger:
•             Rådmannen bør sørge for å dokumentere og implementere internkontrollen i egen organisasjon.
•             Rådmannen bør sørge for at rapportering fra vertskommunen i henhold til avtalen blir etterlevd.
•             Årsmelding fra barneverntjenesten bør innarbeides i kommunens årsmelding som behandles i kommunestyret.
 
Rapporten finner du her