Stjørdal kommune

Internkontroll politisk nivå - Stjørdal

Revisjon Midt-Norge SA har på bakgrunn av Kontrollkomiteens bestilling gjennomført et prosjekt som har fokus på internkontroll i saker som legges fram til politisk behandling.
I dette prosjektet vil internkontroll omhandle systemer og prosesser for utredning av saker, at saker behandles i riktig organ og iverksettelse av politiske vedtak. Et sentralt spørsmål vil være om rådmannen har et godt nok system for å sikre at dette skjer i tråd med kommuneloven.
 
Prosjektet er gjennomført i flere trinn. Vi har først undersøkt om rådmannen har etablert en tilfredsstillende interkontroll på overordnet nivå på området politisk. Videre har vi kartlagt og testen internkontrollen på samme området på et mer detaljert nivå. På detaljnivå har vi hatt fokus på kontrollaktiviteter og om disse bidrar til måloppnåelse på området.
 
Undersøkelsen viser at det er svakheter i den etablerte internkontrollen målt opp mot COSO-modellens krav, og svakheter knyttet til enkelte kontrollaktiviteter.
Det er likevel slik at saker som legges fram til politisk behandling i stor grad møter krav om forsvarlig utredning, bemyndiget organ og iverksetting  som forutsatt og innen rimelig tid.
Det er imidlertid risiko for at svakhetene kan bidra til enkelttilfeller der kravene ikke blir møtt på en god måte. Delvis manglende kjennskap til rutiner, ikke fullt ut tilfredsstillende opplæring, ulik grad av implementering av internkontrollen og svakheter i systemet for oppfølging og iverksetting av saker er eksempler på risikofaktorer.
Rapporten finner du her.