Frosta kommune

Kartlegging og testing av rådmannens internkontroll

Revisjon Midt-Norge SA har på oppdrag fra kontrollutvalget i Frosta kommune gjennomført forvaltningsrevisjonen Kartlegging og testing av rådmannens internkontroll. Rapporten er gjennomført i to deler. Første del kartlegger den overordnede internkontrollen i kommunen, herunder vurderer om blant annet kontrollmiljø, risikovurderinger og kontrollaktiviteter er på plass. Andre del omhandler en testing av internkontrollen i politiske saker. Revisor har gått gjennom tilfeldig utvalgte politiske saker fra 2017 som har blitt behandlet i kommunestyret, formannskapet, og to komiteer. Revisor har vurdert om blant annet sakene er tilstrekkelig utredet og om kommunen har gode nok systemer/rutiner for å følge opp vedtakene.
 
I del én konkluderer revisor med at kommunen ikke fullt ut har etablert en tilfredsstillende internkontroll på overordnet nivå.
I del to konkluderer revisor med at Frosta kommune i noen grad har system, rutiner og prosedyrer som sikrer at politiske vedtak blir fulgt opp og iverksatt.
 
Rapporten finner du her