Kirke og menighet

På vår side om kirke og menighet har vi samlet informasjon, lover og forskrifter som er relevante i forbindelse med økonomi og regnskap ved sokn, kirkelig fellesråd og menighetsrådene.
Vi håper den vil være tydelig på de krav vi stiller som revisor, og bidrar til bedret samarbeid med våre kunder.

Den norske stats offisielle kirke er regulert etter lov om Den norske kirke av 7. juni 1996 (kirkeloven).
Kirken er delt opp i 11 bispedømmer. Grunnsteinen i den kirkelige organisasjonen er menighetene. Hver menighet har sitt menighetsråd. Neste nivå i den kirkelige organisasjon er prestegjeldet, som vanligvis følger kommunegrensene. Hvert prestegjeld har et kirkelig fellesråd.

Sammensettingen av sokn, kirkelig fellesråd og menighetsrådene, og samarbeidet mellom dem, er nedfelt i kirkeloven. Loven gir også en oversikt over organenes oppgaver og deres økonomiske ansvar.

Kirkelig fellesråd og menighetsråd i ettsoknskommuner, skal en gang i året vedta en rullerende økonomiplan. I tillegg skal de hvert år fremme et samlet forslag til kommunen om bevilgninger over kommunens budsjett til den kirkelige virksomhet i kommunen, og vedta et årsbudsjett innen årets begynnelse.

Det skal for hvert kalenderår utarbeides årsregnskap og årsrapport. Årsregnskapet skal bestå av et driftsregnskap, investeringsregnskap, balanseregnskap og noteopplysninger. Regnskapet skal være fremlagt innen 15. februar i året etter regnskapsåret. Årsregnskapet og årsrapporten fastsettes av rådet og undertegnes av rådets leder og daglig leder der det finnes, og legges fram for revisor innen 1. mars.

Nærmere detaljer er nedfelt i forskrift om økonomiforvaltning i kirkelig fellesråd og menighetsråd i den norske kirke.

Forskriften er basert på de regnskapsprinsipper som følger av de kommunale budsjett- og regnskapsforskriftene

  • Budsjettskjema: vedlegg 1A og 1B
  • Regnskapsskjema: vedlegg 2A og 2B
  • Balanse: vedlegg 3

 

Vår revisjon bygger på rutinekartleggingsskjema  som vi får fra våre kunder.
Dette skjemaet er grunnlaget for våre tester gjennom hele året, og derfor er det viktig at kunden bruker god tid til å besvare det.
 

Kirkelig fellesråd omfattes også av lov om kompensasjon av merverdiavgift. Grunnlaget for momskompensasjonskravet skal kontrolleres og attesteres av revisor før det kan utbetales.

Før avleggelsen av årsregnskapet sender vi ut sjekklister til kunden. Formålet med sjekklistene er å hjelpe kunden til å avlegge årsrapport og årsregnskap etter gjeldende forskrifter og regler

  • Sjekkliste: bokføringsloven
  • Sjekkliste: regnskapsavleggelsen
  • Sjekkliste: årsrapporten

 

Etter å ha revidert årsrapporten og årsregnskapet, og før revisjonsberetningen avlegges, sender vi ut en fullstendighetserklæring til kunden. Erklæringen skal underskrives av rådets leder eller daglig leder før revisjonsberetningen avlegges.
 

Andre lover og forskrifter av betydning
Bokføringsloven
Forskrift om kommunal og fylkeskommunale budsjett og regnskaper
Regnskapsloven
God regnskapsskikk
 

Nettsider
KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon (www.ka.no)
Den norske kirke (www.kyrkja.no)