Kommunal Finansforvaltning

Denne siden inneholder en overordnet oversikt for de som skal saksbehandle nytt finansreglement, og som skal etablere nye administrative rutiner for finansforvaltningen.

Krav til kommunenes og fylkeskommunenes finansforvaltning er hjemlet i kommunelovens § 52 og forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning (finansforskriften).

Kommunelovens § 52

Forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning.

Krav etter finansforskriften. Kommunen/fylkeskommunen skal
 • utarbeide finansreglement (minst en gang i kommunestyrets/fylkestingets valgperiode)
 • forvalte midlene slik at tilfredsstillende avkastning kan oppnås
 • ikke ta vesentlig finansiell risiko i forvaltningen
 • ha midler til å dekke sine løpende betalingsforpliktelser

Krav til innhold i finansreglementet
 • forvaltning av midler og gjeld, kategorisert i forvaltningstypene:
 • ledig likviditet
 • langsiktig finansielle aktiva
 • gjeldsporteføljen
 • formålet med forvaltningen,
 • hva som regnes som langsiktig finansielle aktiva,
 • rammer og begrensninger for de ulike forvaltningstypene,
 • krav til tidspunkt for og innhold i rapportering,
 • håndtering av avvik.

Krav til kvalitetssikring (fra uavhengig instans med kunnskap om finansforvaltning) av
 • finansreglement (før dette vedtas),
 • rutinene for finansforvaltning.

Revisjon Midt-Norge fungerer som uavhengig instans i forhold til kommunene.

Krav til utarbeiding av administrative rutiner for
 • å sørge for at finansforvaltning utøves i tråd med finansreglementet,
 • å sørge for at finansforvaltningen er gjenstand for betryggende kontroll,
 • å vurdere og håndtere finansiell risiko,
 • å avdekke avvik fra finansreglementet,
 • innhold i rapportering til kommunestyre/fylkesting.

Norges Kemner og kommunekassererforbund har laget denne veilederen:
http://nkkf.no/kommunal-finanshandbok/