Nærøysund kommune

Kommunesammenslåing og organisasjonsendringer

Denne rapporten oppsummerer samhandlingen mellom politisk og administrativt nivå og innad i kommuneadministrasjonen etter kommunesammenslåing. Nærøysund kommune ble opprettet fra 1.1.2020, etter at kommunene Nærøy og Vikna ble slått sammen. Sammenslåingen skjedde gjennom et stortingsvedtak i 2017, og var en såkalt tvangssammenslåing. Revisor konkluderer med at saker til folkevalgte organ i all hovedsak blir forsvarlig utredet, men at sakene som blir lagt fram for politisk behandling mangler bred vurdering av alternative løsninger og konsekvenser. Malene for saksutredning legger heller ikke direkte til rette for det. Selv om saksbehandlingssystemet legger opp til god kvalitetssikring, er det svakheter i kvalitetssikringen fra administrativ ledelses side. Ofte blir vedtak i politiske organ mindre konkrete enn det innstillingen fra administrasjonen har lagt opp til. I slike tilfeller er det vanskelig for administrasjonen å følge opp saker. Signal som kommer fram i det politiske ordskiftet kan ofte være vanskelig å fange opp, særlig for ferske ledere og saksbehandlere. samhandlingen og dialogen mellom politisk og administrativ ledelse var i begynnelsen kjennetegnet ved en til tider «røff tone». Samhandlingen har utviklet seg i positiv retning, med større gjensidig forståelse av hverandres roller. Forvaltningsrevisjonen viser at det er et stykke å gå til ledere og ansatte har felles kommuneidentitet og praksis på tvers av de to tidligere kommunene.

Rapporten finner du her