Kompetanseutvikling og personalorganisering - Hemne kommune

Dette er en forvaltningsrevisjon innenfor temaene personalpolitikk og kompetanse innen skoler og pleie- og omsorgstjenestene.
Etterpå vedtok kontrollutvalget i sak 18/2015 å avgrense revisjonen til å gjelde skolene og pleie- og omsorgstjenestene. Rapporten belyser rekruttering og kompetanseutvikling, organisering av personalressursene (arbeidstid og arbeidsforhold) og avviks- og varslingshåndtering.

Rapporten finner du her