Trøndelag Fylkeskommune

Kulturminneforvaltning

I denne rapporten oppsummerer revisor at kulturminnefeltet innen eldre tid i all hovedsak ser ut til å være organisert og fulgt opp på en tilfredsstillende måte og i henhold til regelverket.
Undersøkelsen har vist at fylkeskommunen har utfordringer med å rekruttere feltarkeologer. Dersom det medfører at saksbehandlerne i større grad må ut i felt, kan det få konsekvenser for kapasiteten til saksbehandling og andre oppgaver.
Trøndelag fylkeskommune har for tiden ikke en politisk vedtatt regional plan for kulturminner. Det er satt i gang en prosess, der planen er at denne skal være politisk vedtatt innen 2020. Det har vært ulike plansystem i de to tidligere fylkeskommunene, der Nord-Trøndelag fylkeskommune har hatt et administrativt vedtatt handlingsprogram. Revisor mener at det er viktig at planen forankres på politisk nivå, og at den også ivaretar det som vil komme av nye oppgaver.
 
Rapporten finner du her.