Sømna kommune

Kvalitet i eldreomsorgen

Rapporten ser på kvalitet i eldretjenestene til gruppen eldre over 67 år som har tilbud om sykehjem, heldøgns omsorg eller vedtak om hjemmesykepleie. Fokus i rapporten er på kompetanse, system for ledelse og kvalitetsforbedring og tjenestens kvalitative innhold. De mottar tjenester enten fra Sømna omsorgssenter som pasienter i institusjon(sykehjem) eller som pasienter i hjemmesykepleien.  Revisor konkluderer med at kvaliteten på tjenestene i eldreomsorgen for det meste er i tråd med utvalgte krav knyttet til kompetanse, ledelse og kvalitetsforbedring samt tjenestens kvalitative innhold for bruker. Revisjonen anbefaler kommunen å rette oppmerksomhet mot følgende i det videre arbeidet:  Sikre at personell med rett kompetanse er tilstede på jobb, spesielt i helg, ferie og ved uforutsett fravær, innføre rutiner for systematisk gjennomføring av bruker/pasientmedvirkning, gjennomføre ROS-analyse innen medisinhåndtering, samt utarbeide demensplan.

 
Rapporten finner du her.