Hattfjelldal kommune

Kvalitet i eldreomsorgen

Rapporten om eldreomsorgen i Hattfjelldal kommune har fokus på noen få områder innen kvalitet i disse tjenestene. Det være seg kompetanse, rekruttering og ernæring. Utfordringene for Hattfjelldal kommune  når det gjelder rekruttering og kompetanse, er å skaffe til veie nok kvalifisert fagpersonell og å beholde disse over tid. Kommunen arbeider aktivt med dette og revisor er av den oppfatning at lederne gjør en tilfredsstillende jobb ut fra de forutsetninger som gjelder. Det er satt i gang et prosjekt kalt Utvikling 2020, noe som innebærer flere pågående prosesser på området.
 
For at Hattfjelldal kommune skal kunne gi et ernæringstilbud som tilfredsstiller krav og målsettinger, forutsettes det en mer systematisk tilnærming til ernæringsarbeid enn det kommunen har per 2019. Innføring og bruk av kvalitetssystem, sammen med mer systematisk ernæringsplanlegging og dokumentasjon av oppfølging, er påkrevd. Hattfjelldal kommune har eget sykehjemskjøkken som produserer alle måltider, noe revisor har forstått har vært svært viktig for befolkningens opplevelse av god kvalitet.
 
Rapporten finner du her.