Trøndelag fylkeskommune

Læringssituasjonen under Covid-19

Denne forvaltningsrevisjonen har undersøkt om fylkeskommunen har organisert opplæringen forsvarlig innenfor rammen av opplæringsloven og de til enhver tid gjeldende smittevernbestemmelser under pandemien. Revisor oppsummerer at fylkeskommunen hadde en beredskapsorganisasjon på plass da pandemien brøt ut. Kriseledelse og informasjonslinjer ble iverksatt i dagene rundt 12. mars. Fylkeskommunen var lite forberedt på pandemi og på nedstenging av skoler, med hjemmeundervisning for de aller fleste elevene og lærerne som følge. Det var stor frustrasjon blant elever, foresatte og ansatte, over kommunenes ulike smittevernpraksis i dagene før den nasjonale nedstengingen. Det var sterkt press på fylkeskommunens sentrale ledelse om å stenge ned. Det resulterte i at Trøndelag fylkeskommune, i samråd med fylkeslegen, stengte ned de videregående skolene noen timer før den nasjonale nedstengingen. Vi konkluderer med at skoleeier, skoleledelse og personalet ved skolene har anstrengt seg mye for å gi elevene best mulig opplæring og følge opp elevene, slik at læreplanmål i hovedsak ble nådd. Innen noen områder har vært utfordrende å ivareta kvaliteten på opplæringen: Elever som i utgangpunktet har vansker med å tilpasse seg skolen, hadde enda større vanskeligheter under perioden med hjemmeskole og i situasjoner med utstrakt digital undervisning. Det var en krevende opplæringssituasjon for noen av de minoritetsspråklige elevene og det var krevende for flere av elevene yrkesfagene å nå læreplanmål i praktiske fag under pandemien. Dette,  på grunn avstandsbestemmelser og på grunn av arbeid med personer som er i risikogrupper. Det var også vanskelig å utøve deler av opplæringen innenfor musikk, dans og drama.  Elevdemokratiet var svakere ved at det ikke ble gjennomført elevrådsmøter i pandemiperioden. Elevdemokratiet ble ivaretatt av elevrådsstyrene og internt på avdelingene.

Rapporten finner du her