Misligheter

Ansvaret for å avdekke misligheter vil i første rekke ligge hos rådmannen, og revisors arbeid vil ikke spesielt være innrettet mot å avdekke eventuelle misligheter. Dersom det dukker opp konkrete mislighetssaker, vil det være naturlig at revisjonen blir engasjert i arbeidet med å utrede disse slik forskriften om revisjon legger opp til i dag.