Mobbing i grunnskolen - Malvik kommune

I denne forvaltningsrevisjonen har revisor søkt å belyse hvordan skolene i Malvik arbeider for å avdekke mobbing og følge opp mobbesaker. Skolene informerer ansatte om handlingsplikten og ansatte bekrefter at de kjenner denne. Revisor mener det er en svakhet at informasjon om lov, regelverk, planer, rutiner og prosedyrer ikke er samlet og lett tilgjengelig for ansatte. Det er gjennomført kompetansetiltak for alle ansatte med mobbing som tema, og skolene har god oversikt over tilstanden i skolemiljøet. Skolene har etablert systematiske tilsynsordninger, slik at uønskede hendelser kan avdekkes og følges opp. Den praktiske oppfølgingen av mobbesaker synes å følge etablert prosedyre. Revisor har derfor konkludert med at skolene i hovedsak arbeider systematisk for å avdekke mobbing, og at den praktiske oppfølgingen av mobbesaker er tilfredsstillende. Revisors gjennomgang av 22 enkeltvedtak viser derimot at skolene har til dels svak forvaltningskompetanse. Dette gjelder blant annet å dokumentere den enkelte sakens faktagrunnlag og begrunnelse for vedtak som er fattet. I tillegg er det framkommet at skolenes dokumentasjonspraksis ikke er tilfredsstillende, og at det er stor risiko for at relevant dokumentasjon ikke blir arkivert og at sensitive personopplysninger kommer på avveie. Her konkluderer revisor med skolene ikke håndterer mobbesaker i tråd med opplæringsloven og forvaltningslovens krav til forsvarlig saksbehandling.
 
Rapporten finner du her