Mobbing i videregående skole - Sør-Trøndelag Fylkeskommune

I denne forvaltningsrevisjonen er det satt søkelys på de videregående skolenes forebyggende arbeid med det psykososiale læringsmiljøet, og hvordan de arbeider for å avdekke mobbing og følge opp mobbesaker.

Revisor konkluderer med at skolene har målsettinger, planer og rutiner/prosedyrer for arbeid med det psykososiale læringsmiljøet. Skolene iverksetter også en rekke ulike tiltak for å øke trivsel og forebygge uønskede hendelser i elevmiljøet. De videregående skolene avholder ikke skolemiljøutvalg i tråd med lovverket. Skolene har i liten grad iverksatt målrettede kompetansehevingstiltak overfor lærerne når det gjelder mobbing. Skolene mangler tiltak i forhold til digital mobbing.

Det fattes få enkeltvedtak i mobbesaker sammenlignet med det omfanget av mobbing som rapporteres i elevundersøkelsen. I intervju er det framkommet at skolene ikke fatter enkeltvedtak i alle mobbesakene. Revisor stiller spørsmål ved om denne praksisen gir tilstrekkelig rettssikkerhet for partene i de aktuelle sakene.

Rapporten dinner du her