www.revisjonmidtnorge.no

Namsos kommune

Nærvær - Personal - Sykefraværsoppfølging

Revisjon Midt-Norge SA har undersøkt hvordan Namsos kommune arbeider med sykefraværsoppfølging og erstatning av kompetanse ved sykefravær i to virksomheter; helse og velferd, og oppvekst.  Rapporten viser videre hva kommunen mener er årsaken til sykefraværet i nevnte virksomheter.   
 
Sykefraværet i oppvekst og helse og velferd er sammensatt, med både psykisk og fysisk sykdom som forklarende årsaker.
 
Kommunen har rutiner for både forebygging og oppfølging av sykefravær. Det er uklart hvor mye av dette som følges i praksis ute i avdelingene. Revisors oppfatning er at det kan være en fordel om avdelingslederne tar kontakt med personalavdelingen tidligere i forløpet. 
 
Data tyder på at kommunen ønsker å erstatte syke medarbeidere med arbeidskraft med tilsvarende kompetanse. Ved langtidsfravær er det enklere å rekruttere ansatte med høyere utdanning, enn det er ved korttidsfravær.  
 
 
Revisor anbefaler at Namsos kommune:   
  • Fortsetter arbeidet med å implementere interne rutiner i avdelingene  
  • Senker avdelingsledernes terskel for å kontakte personalavdelingen  
  • Fortsetter arbeidet med å sikre riktig kompetanse ved sykefravær
 
Rapporten finner du her