Notat Rabben slamavskiller - Frøya kommune

Frøya kommune bestilte gjennomgang av kommunens prosjekt med sanering av slamavskiller. Gjennomgangen viste at administrasjonen hadde delegert myndighet til å fatte vedtak om sanering, men at innholdet i budsjettposten burde vært vist i budsjettvedtaket. Kostnadene ved prosjektet var ført på selvkostregnskapet for VAR. Revisor var kritisk til kommunens praksis mht behandling av søknader om dispensasjon fra vedtatte reguleringsplaner. 
 
Rapporten finner du her