Leirfjord kommune

Økonomistyring

Revisjon Midt-Norge har gjennomført en forvaltningsrevisjon om økonomistyring i Leirfjord kommune.

 

Følgende problemstillinger blir besvart i rapporten:

  1. Er budsjett og budsjettprosessen i Leirfjord kommune i tråd med lov- og regelverk og god faglig praksis?

  2. Har Leirfjord kommune etablert rutiner for økonomisk rapportering mellom ulike nivå i kommunens ledelse i tråd med lov og regelverk, og følges rapporteringsrutinene opp i praksis?

  3. Har Leirfjord kommune økonomi- og delegasjonsbestemmelser som legger til rette for en betryggende kontroll, og etterleves disse?

  4. Har de med budsjettansvar i kommunen tilstrekkelig kunnskap om budsjettering og rapportering

 

Revisor konkluderer med at i det store og hele er budsjett og budsjettprosessen i Leirfjord kommune i tråd med lov- og regelverk og god faglig praksis, men at det finnes forbedringspotensialer til prosess og økt fokus på økonomiplanperioden. Videre konkluderer revisor at Leirfjord har rutiner for økonomisk rapportering mellom ulike nivå i kommunens ledelse og at rutinene etterleves i praksis. Tiltak for å håndtere avvik blir ikke beskrevet godt nok i rapportene som politisk nivå mottar, og praksisen for å rapportere forventet resultat ved årsslutt er noe ulik blant virksomhetene. Revisor konkluderer med at kommunen har økonomi- og delegasjonsbestemmelser som legger til rette for betryggende kontroll. Det pågår flere prosesser i kommunen med å få på plass ulike rutiner og avtaler. Til slutt konkluderer revisor at de med budsjettansvar i kommunen har tilstrekkelig kunnskap om budsjettering og rapportering. 

Rapporten finner du her