Meråker kommune

Offentlige anskaffelser - følges regelverket?

Revisjon Midt-Norge SA gjennomførte en forvaltningsrevisjon der vi så på om regelverket følges for offentlige anskaffelser. Det var to problemstillinger som ble belyst. Den ene omhandlet i hvilken grad kommunen har kontrollrutiner som sikrer at regelverket følges ved anskaffelser, og den andre omhandlet kommunens etterlevelse av regelverket i utvalgte anskaffelser. Vi konkluderer med at kommunen har et bevist forhold til offentlige anskaffelser, men at det er forbedringspotensialer i etablerte kontrollrutiner for å sikre at regelverket følges. Videre konkluderes det med flere mangler i etterlevelse av regelverket i utvalgte anskaffelser i sektor for kommunal utvikling. Det er videre mangler til etterlevelse av arkivlovens krav knyttet til arkivering av dokumentasjon av anskaffelsene
 
Rapporten finner du her.