Selbu kommune

Offentlige anskaffelser

Revisjon Midt-Norge SA gjennomførte en forvaltningsrevisjon der vi så på om regelverket følges for offentlige anskaffelser. Det var to problemstillinger som ble belyst. Den ene omhandlet i hvilken grad har kommunen kontrollrutiner som sikrer at regelverket følges ved anskaffelser. Vi konkluderte med at det i all hovedsak er etablert et system som legger grunnlag for betryggende kontroll av anskaffelser i kommunen. Det er behov for revidering av vedtatte anskaffelsesstrategi og etisk reglement. Videre følge opp lojalitet til inngåtte rammeavtaler. Det mangler også en systematisk tilnærming til kontraktsoppfølging av krav knyttet til lønns- og arbeidsvilkår samt lærlinger. Den andre problemstillingen omhandlet kommunens innkjøpspraksis. Det ble påpekt noen mangler knyttet til dokumentasjonskravet ved anskaffelsestidspunktet for de mindre anskaffelsene. For de større anskaffelsene var disse funnet i samsvar med krav til anskaffelsesregelverket. Her manglet det systematisk dokumentasjon på oppfølging av kravene knyttet til lønns- og arbeidsvilkår og lærlinger.
 
Rapporten finner du her.