Indre Fosen kommune

Offentlige anskaffelser

Revisjon Midt-Norge SA gjennomførte en forvaltningsrevisjon der vi så på om regelverket følges for offentlige anskaffelser. Det var to problemstillinger som ble belyst. Den ene omhandlet i hvilken grad kommunen har kontrollrutiner som sikrer at regelverket følges ved anskaffelser. Vi konkluderte med at kommunen har flere, og til dels store og noen alvorlige mangler i både etablerte kontrollrutiner for å sikre at regelverket følges, samt etterlevelse av regelverket i utvalgte anskaffelser. Den andre problemstillingen omhandlet kommunens innkjøpspraksis. Regler om krav til konkurranse i kommunens anskaffelser er i mindre grad er fulgt. 10 av de mindre anskaffelser og to av de større anskaffelsene er ikke gjennomført i samsvar med regelverkets krav. Det er videre mangler til etterlevelse av arkivlovens krav knyttet til arkivering av dokumentasjon av anskaffelsene. Det mangler også en jevnlig rapportering til kommunen knyttet til oppfølging av lønns- og arbeidsvilkår, samt bruk av lærlinger i kommunens bygge- og anleggsprosjekt.

 

Rapporten finner du her.