Om oss

Revisjon Midt-Norge SA er en selvstendig revisjonsenhet organisert som et samvirkeselskap. Deltakerne i selskapet er kommunene Alvdal, Alstahaug, Bindal, Brønnøy, Dønna, Flatanger, Folldal, Frosta, Frøya, Grane, Grong, Hattfjelldal, Heim, Herøy, Hitra, Holtålen, Høylandet, Inderøy, Indre Fosen, Leirfjord, Leka, Levanger, Lierne, Malvik, Melhus, Meråker, Midtre Gauldal, Namsos, Namsskogan, Nærøysund, Oppdal, Orkland, Os, Osen, Overhalla, Rennebu, Røros, Røyrvik, Selbu, Skaun, Snåsa, Steinkjer, Stjørdal, Sømna, Tolga, Træna, Trøndelag fylkeskommune, Tydal, Vefsn, Vega, Verdal, Vevelstad, Ørland og Åfjord. Hovedkontoret ligger i Steinkjer.

Vårt hovedvirkeområde er kommunene, men vi har et betydelig antall andre selskaper. Dette gjelder i hovedsak virksomheter som kommunene er engasjert i gjennom eierskap eller interkommunalt samarbeid.

 

Kommunal revisjon omfatter revisjon av kommuner og fylkeskommuner. Det er en egen revisjonsordning for lokalforvaltningen hjemlet i kommunelovens § 78. Her framkommer det at: Kommunestyret eller fylkestinget avgjør selv om kommunen eller fylkeskommunen skal ansette egne revisorer, delta i interkommunalt samarbeid om revisjon, eller inngå avtale med annen revisor. Vedtaket treffes på grunnlag av innstilling fra kontrollutvalget. Selve revisjonens oppgaver er regulert i egen forskrift om revisjon utgitt av Kommunal- og regionaldepartementet 1.07.2004.

Dette tilsier at alle kommunale regnskaper innbefattet kommunale foretak, institusjoner og legater  er undergitt revisjon.

Kommunal revisjon kan være konsernrevisor for kommunens regnskaper. Foruten kommuneregnskapet er en pålagt å revidere kommunale institusjoner organisert etter kommuneloven §11 - kommunale foretak etter kommunelovens kap. 11 - pasient- og beboerregnskaper kommunale institusjoner - regnskap med tilskudd fra spillemidler.

I tillegg kan Revisjon Midt-Norge velges som revisor i følgende selskaper:

Interkommunalt samarbeid kommuneloven kap. 5 - interkommunale selskaper organisert etter lov om interkommunale selskaper - stiftelser - kirkeregnskaper - kommunale pensjonskasser - legater - fond.

Vårt engasjement i andre selskaper er primært der kommunene er hel eller deleier.

Kompetanse

Revisjon Midt-Norge har et flerfaglig kompetansemiljø, med bred erfaringsbakgrunn fra både offentlig og privat virksomhet.

Vår formalkompetanse er; Revisorstudiet, Bedriftsøkonomi, Kommunalkandidat, Cand. Jur (jurist), Cand Polit (statsvitenskap), Bachelor kommunal økonomi og ledelse.

Visjon

Bidrar til forbedring.

Med dette mener vi at Revisjon Midt-Norge skal

  • være en samfunnsansvarlig revisor som bidrar effektivt til kommunenes kontroll- og tilsynsfunksjon.

  • være en uavhengig revisjonsenhet med høy kompetanse som bidrar aktivt til en bedre forvaltning.

  • i lokalsamfunn og allmennheten oppleves som et synlig kontrollorgan med høy integritet.

  • oppfattes som den til enhver tid best kvalifiserte til å utføre revisjon av kommunal virksomhet.

  • være en utviklende arbeidsplass med høy trivselsfaktor, hvor medarbeiderne skal ha en offensiv og positiv holdning til service og samarbeid.