Meråker kommune

Omstilling i eldreomsorgen

Rapporten handler om en omstillingsprosess som foregikk innen pleie og omsorg i 2016, om hvordan Meråker kommune ivaretok ansatte og kvaliteten på tjenestene til brukerne i omstillingsperioden. Konklusjonen er at de ansatte er ivaretatt på en tilfredsstillende måte i omorganiseringsprosessen. Kommunen har fulgt arbeidsmiljøloven og egne prosedyrer på en ryddig måte. Brukerne som ble berørt av omstillingsprosessen var en gruppe på 12 eldre mennesker som ble flyttet fra et bofellesskap til sykehjemmet, og som under omstillingsprosessen skulle ha det samme tjenestetilbudet som de ellers ville fått. Kvaliteten på tjenestene til denne gruppen ble tilfredsstillende ivaretatt ut fra gitte forutsetninger om nedleggelse av bokollektivet. Kommunen har prosedyrer og rutiner som sikrer kvalitet i det daglige arbeidet, men det er mangler i systematikken på grunn av at nytt kvalitetssystem ikke er på plass.

 

Rapporten finner du her