Namsos kommune

Oppfølging av regelverk på personalområdet

Rapporten tar for seg hvordan område Oppvekst i Namsos kommune følger opp regelverk på personalområdet, herunder etiske retningslinjer, rutine for konfliktbehandling og varslingsrutiner. Revisor mener at område Oppvekst følger opp kravene i arbeidsmiljøloven og egne retningslinjer når det gjelder etikk og etiske retningslinjer, mens rutine for konflikthåndtering følges bare til en viss grad. Det er få varslingssaker i kommunen generelt, og revisjonen kan derfor ikke konkludere på hvorvidt varslingsrutiner følges i varslingssaker. Revisor anbefaler at kommunen tar tak i og gjennomgår alle sine retningslinjer og rutiner på personalområdet i forbindelse med etableringen av Nye Namsos.. 

 
Rapporten finner du her