Selbu kommune

Oppfølging av tjenester innen psykisk helse og rus

I denne forvaltningsrevisjonen har Revisjon Midt-Norge undersøkt om personer i kommunen får nødvendig bistand innen Rus- og psykiatri tjenester, og om kommunen har styring over tjenestetilbudet. Vi konkluderer med at personer som oppholder seg i kommunen mottar i hovedsak nødvendig bistand innenfor psykisk helse- og rusomsorg, og at opptrappingsplanenes satsingsområder ivaretas. Det er noen utfordringer knyttet til lavterskeltilbudet til brukerne samt å informere godt om kommunens tjenestetilbud. Kommunen har styring over det daglige tjenestetilbudet, men mangler oppdatert rus- og psykiatriplan. Det er videre behov for å tilrettelegge bedre for bruk av kommunens kvalitetssystem til styring av virksomheten.
 
Rapporten finner du her