Leka kommune

Personalarbeid

Rapporten omhandler kommunens personalarbeid. Vi konkluder med at kommunen arbeider i noen grad systematisk med personalarbeidet for å sikre et trygt arbeidsmiljø. Det er påpekt følgende mangler ved kommunens personalarbeid: Det har vært manglende oppfølging og bruk av personalrutinene, mangler en tydelig organisering med fokus på personalledelse, delegasjonsreglement samsvarer ikke med ny kommunelov knyttet til myndighet for personalarbeid,  det har vært noen mangler knyttet til håndtering av taushetsbestemmelsene i ansettelsessaker, det er flere systematiske svakheter ved etablerte arenaer for ansattes personalutvikling. Det mangler ensartede føringer, dokumentasjon på hva som er utført og tilbakemelding og oppfølging av dette, det har manglet ressurser som følger opp ansattes personalutvikling i kommunens mindre enheter og det mangler en årlig rapportering til politisk nivå av arbeidet med å tilrettelegge for at ansatte skal ha større stillingsandel i kommunen. Vi anbefaler at kommunen sikrer tilstrekkelige ressurser til personalledelse med ansvar for å følge opp kommunens rutiner knyttet til personalarbeid og sikre at disse brukes. Videre etablere systematiske føringer for arbeidet i møtearenaer for ansattes personalutvikling. Videre ansvar for å følge opp personalarbeidet til ansatte i mindre enheter i kommunen. Oppdatere kommunens delegasjonsreglement slik at de er i samsvar med bestemmelser til personalarbeid i ny kommunelov. Gjennomføre opplæring av taushetsbestemmelsene ved ansettelsessaker.
 
Rapporten finner du her.