Skaun kommune

Psykososialt skolemiljø

Denne rapporten oppsummerer forvaltningsrevisjon av det forebyggende arbeidet med det psykososiale skolemiljøet. I tillegg har vi vurdert hvordan skolene følger opp varslings-, undersøkelses- og aktivitetsplikten i kapittel 9a i opplæringsloven. Når det gjelder det forebyggende arbeidet konkluderer revisor med at Skaun kommune i lengre tid har jobbet aktivt med det psykososiale skolemiljøet i skolene i kommunen. Dette arbeidet har fått fornyet intensitet, blant annet som følge av endringene i kapittel 9 A i opplæringsloven, og styrking av elevenes rett til et trygt og godt skolemiljø.
Revisor har avdekket at kommunen har enkelte utfordringer når det gjelder samarbeid på tvers av tjenester, og da særlig bruk av kompetanse på tvers av tjenestene. Når det gjelder aktivitetsplikten har revisor konkludert med at Skaun kommune, som skoleeier, i samarbeid med ledelse og ansatte ved skolene har fulgt opp bestemmelsene i opplæringsloven om aktivitetsplikt. Det er gjennomført et godt arbeid med maler for aktivitetsplikten. Revisor har likevel funnet at malene brukes forskjellig og at det fortsatt er et forbedringspotensial i å sikre en tilstrekkelig dokumentasjon på skolens oppfyllelse av aktivitetsplikten, spesielt evalueringsdelen.

 

Rapporten finner du her