Røros kommune

Ren Røros AS

Dette er en forvaltningsrevisjon av selskapet Ren Røros AS og en eierskapskontroll av Røros kommune som eier 66,871 prosent av aksjene i selskapet. Forvaltningsrevisjonen av selskapet omfatter styrets arbeid med strategi, økonomiforvaltning og tilsyn samt styrets arbeidsprosesser. Revisor konkluderer med at Røros kommune i det store og hele utøver sitt eierskap i tråd med normer for god eierstyring, men har forbedringspotensial på flere punkter eksempelvis oppdatering av eiermelding og vedtektsfeste valgkomite. Revisor registrerer at det er gjort et grundig arbeid med eierpolitikken som legger et godt grunnlag for eierstyringen framover. Revisor konkluderer med at styrearbeidet i Ren Røros AS er lite profesjonelt. Dette begrunnes med at styret ikke har en systematisk oversikt over hvilke saker de kan og skal behandle eller hvilken informasjon de trenger for å følge opp sitt ansvar i forhold til aksjeloven, vedtekter og egne bestemmelser. Måten protokollføringen skjer på gir ikke alltid tydelige vedtak og styret er lite bevisst eierrollen sin overfor datterselskaper. Både når det gjelder økonomiforvaltning og tilsyn har ikke styret tatt jobben med å definere hva de trenger for å ivareta ansvaret sitt. Styret blir sent involvert i strategiarbeidet noe som ikke er i tråd med eierskapsdokumentet som er styrets eget styringsdokument som sier at styret har ansvaret for strategi arbeidet og initierer det i samarbeid med daglig ledelse.
 
 
Rapporten finner du her.