Nærøy kommune

Rus og psykisk helse

I denne rapporten oppsummerer vi forvaltningsrevisjon av tjenester innen rus og psykisk helse i Nærøy kommune. Vi har sett på om kommunens tjenester tilfredsstiller nasjonale og lokale føringer for faglig innhold, kvalitet, kapasitet og brukermedvirkning. Vi har også sett på om kommunen har et tilfredsstillende lavterskeltilbud, om de har boliger som ivaretar nødvendig standard og om kommunen driver forebyggende arbeid innenfor rus og psykisk helse. Til slutt har vi sett på samarbeidet internt i kommunen og med eksterne aktører (f.eks. 2.-linjetjenesten) innenfor rus og psykisk helse.

 

Rapporten finner du her