Hitra kommune

Saksbehandling bo- og driveplikt

Forvaltningsrevisjonen har undersøkt kommunens saksbehandling ifbm vedtak om bo- og driveplikt på landbrukseiendom, samt kommunens håndhevelse av vedtakene i etterkant av at vedtakene er trådt i kraft.
Kommunens saksbehandling i saker som gjelder boplikt, er ikke i strid med konsesjonsloven. Imidlertid er en del vedtak basert på en feiltolking av konsesjonsloven, og dermed svakt begrunnet. Kommunen anbefales å endre praksis til å anvende konsesjonslovens § 11 ved vurdering av eventuell boplikt på landbrukseiendom. I tillegg anbefales kommunen å etablere et internt reglement for området.
Når det gjelder kommunens saksbehandling i saker som gjelder driveplikt, er denne ikke i henhold til relevante bestemmelser i jordloven. Kommunen anbefales derfor å innføre rutiner for å be om kopi av leieavtale ved bortleie av landbruksareal.
Kommunen har ikke fullt ut tilfredsstillende rutiner og praksis for håndheving av vedtak om bo- og driveplikt. Kommunen anbefales derfor å føre samlet oversikt over hvilke eiendommer som har boplikt og/eller driveplikt, samt å undersøke om denne plikten blir innfridd. Kommunen anbefales dessuten å melde fra til Fylkesmannen i tilfeller der boplikt på landbrukseiendom ikke oppfylles.

 

Rapporten finner du her