Samhandlingsreformen - Frøya kommune

I denne forvaltningsrevisjonen er det satt søkelys på utfordringer som Frøya kommune møter ved implementering av samhandlingsreformen, herunder kapasitet og kompetanse innen helse og omsorg. Revisor konkluderer med at Frøya kommune møter betydelige utfordringer, som i stor grad skyldes et manglende tilpasset omsorgstilbud til enkelte pasientgrupper. Kommunen har også utfordring mht å rekruttere og beholde sykepleiere. Dette medfører en sårbarhet for at kommunen ikke evner å bemanne med tilstrekkelig kompetanse til enhver tid.

Rapporten kan du finne her