Trøndelag fylkeskommune

Selskapskontroll av Filminvest AS og Midtnorsk Filmsenter AS

Denne forvaltningsrevisjonen har gjennomgått film- og spillsatsingen i Midt-Norge, med utgangspunkt i Trøndelag, ved å se nærmere på de to filmselskapene Midtnorsk Filmsenter AS og Filminvest AS sin virksomhet.
Det har vi gjort ved å belyse følgende hovedproblemstillinger:
 1. Er den regionale filmsatsingen formålstjenlig organisert?
 2. Sørger Filminvest AS og Midtnorsk Filmsenter AS for at målene for den regionale filmpolitikken blir innfridd?
 
På den første problemstillingen konkluderer revisor med at filmsatsingen i stor grad er hensiktsmessig organisert med Midtnorsk Filmsenter AS og Filminvest AS. Vi har identifisert noen svakheter, som vi vil komme tilbake til nedenfor.
 
Midtnorsk Filmsenter AS:
Generelt vil revisor konkludere med at selskapet, fra eierorgan til selskapsledelse har en hensiktsmessig organisering. Revisor vil trekke fram at selskapet i stor grad ivaretar pålegg og anbefalinger om ledelse og drift av offentlig eide aksjeselskap. Vi vil trekke fram regelmessige eiermøter, som vi mener er en viktig arena for dialog med eierne, i tillegg til årlige budsjettmøter med eiernes administrasjon. Det er dessuten god rolleforståelse mellom eierrepresentant og fylkesadministrasjonen inn mot Midtnorsk Filmsenter.
Revisor har pekt på usikkerhet rundt en ansatts habilitet knyttet til saker som vedrører nærstående. Vedkommende deltar ikke i prosessene rundt nærståendes selskap og søknadsbehandling, men er involvert i andre søknader som blir behandlet samtidig. Vi anbefaler at Midtnorsk Filmsenter sørger for juridisk vurdering av saksbehandlingsprosessene i slike situasjoner.
Selskapet har skriftlige rutiner og retningslinjer som bidrar til betryggende internkontroll. Vi anbefaler likevel at selskapet utarbeider varslingsrutiner etter arbeidsmiljøloven, i tillegg til reglement for økonomiforvaltning og plassering av likvide midler.
 
Filminvest AS:
Som selskap er Filminvest hensiktsmessig organisert. Selskapet ivaretar i all hovedsak pålegg og anbefalinger som gjelder for offentlig eide aksjeselskaper. 
Vi vil også for Filminvest trekke fram at de regelmessige eiermøtene framstår som en viktig arena for dialog mellom eierne og selskapets ledelse, i tillegg til dialogen med eiernes administrasjon. Det er dessuten god rolleforståelse mellom eierrepresentant og fylkesadministrasjonen inn mot Filminvest.
Det er nødvendig dialog mellom styrets leder og eierorganet, og mellom styrets leder og daglig leder. 
Vi har pekt på svakheter som at det de siste årene ikke har framgått av møteprotokoller at generalforsamlingen har fastsatt disponeringen av overskudd. Videre har vi pekt på at selskapet ikke har etiske retningslinjer, varslingsrutiner etter arbeidsmiljøloven, økonomireglement som inkluderer plassering av likvide midler og habilitetsreglement. Utover det har selskapet utarbeidet viktige skriftlige rutiner og retningslinjer for å utøve oppgavene sine. Vi viser til kapittel 2 og 5 for nærmere vurdering, konklusjon og anbefalinger rundt Filminvests organisering.
Vi har sett på samspillet mellom de to selskapene. Det fungerer i all hovedsak tilfredsstillende. Selskapene har til dels forskjellige eiere, ulike geografiske nedslagsfelt og oppgaver som dels kan framstå overlappende. Dette gir noen utfordringer, etter det vi har sett. Vi viser til kapittel 2 og 5 for vurderinger, konklusjon og anbefalinger når det gjelder samarbeid mellom selskapene.
 
På den andre problemstillingen er det vår konklusjon at Den regionale strategien for film og audiovisuelle uttrykk er inne i den siste delen av tiårsperioden, men har ikke blitt justert siden den ble vedtatt. Det er heller ikke utarbeidet noen særskilt strategi for spillsatsing. Eierne som møter i generalforsamling og eiermøter har gitt uttrykk for at det ikke alltid er lett skille mellom deler av selskapenes funksjon og aktiviteter, ettersom begge selskapene yter tilskudd til prosjekt. Den siste tiden har det vært tettere dialog på grunn av forslagene fra Norsk filminstitutt (NFI) om endringer i tilskudds- og støtteordninger. Her har fylkeskommunen, som en av eierne og de to selskapene vært forholdsvis samordnet i sin kritikk av prosessen som staten, gjennom NFI har ført.
 
Midtnorsk Filmsenter:
Den regionale strategien har vært gjenspeilet i Midtnorsk filmsenters egne handlingsplaner og rapportering, i tillegg til i eiermøtene. Statlige føringer i forskrifter og i tilskuddsbrev er likevel det nærmeste filmsenteret kommer indikatorer for målstyring i filmsatsingen.
 
Filminvest:
Filminvest ivaretar mål og delmål om kunstnerisk kvalitet gjennom styringsdokumentene. I likhet med Midtnorsk Filmsenter er det også for Filminvest føringer i forskrifter og tilskuddsbrev som gjelder som kriterier for tilskudd og støtte. Indikatorer utover det er svakt utviklet.
Det er utfordrende å få til lønnsomhet i filmbransjen og den audiovisuelle bransjen. Lønnsomhet har heller ikke vært noe framtredende mål for filmsenteret. Selskapet ser likevel på virksomheten som et første ledd i å skape lønnsomhet i bransjen.
Det er mer i kjernen for Filminvests virksomhet å skape lønnsomhet for bransjen i regionen. Likevel er det også krevende for Filminvest. Det er bare én investor, i tillegg til eierne, i film og audiovisuell kunst i regionen; Trondheim kino. Etter revisjonens mening skyldes ikke den svake lønnsomheten manglende innsats fra de to selskapene.
 
Vi anbefaler fylkesrådmannen å:
 • Gjennomgå og eventuelt revidere de regionale målene for film og audiovisuelle uttrykk
Vi anbefaler ledelsen i Midtnorsk Filmsenter å:
 • Få juridiske vurderinger knyttet til habilitet
 • Utarbeide varslingsrutiner knyttet til arbeidsmiljøloven
 • Utarbeide reglement for økonomiforvaltning og plassering av likvide midler
Vi anbefaler ledelsen i Filminvest å:
 • Fastsette og synliggjøre i protokoll fra generalforsamling disponering av overskudd/dekning av underskudd
 • Utarbeide skriftlige retningslinjer/rutiner for:
 • Økonomiforvaltning og plassering av likvide midler
 • Etikk og varsling
 • Habilitetsvurderinger
Rapporten finner du her