Selskapskontroll Klæbu Industrier AS

I denne selskapskontrollen har revisor undersøkt om Klæbu kommune forvalter sitt eierskap i Klæbu Industrier AS i tråd kommunestyrets vedtak, selskapslovgivningen og normer for god eierstyring. I tillegg har revisor undersøkt om selskapets økonomi og organisering er i samsvar med formålet.

Den første problemstillingen omhandler eierstyring og selskapsledelse (kap 3). Det er vår vurdering at generalforsamlingene i Klæbu Industrier i all hovedsak gjennomføres i tråd med aksjeloven.

Den andre problemstillingen er om selskapets økonomi og organisering er i samsvar med formålet (kap 4). Vår konklusjon er at Klæbu Industrier AS er et godt drevet selskap med solid økonomi, god styring og gode rutiner, som utnytter sitt handlingsrom på en god måte og dermed utfører sine oppgaver innenfor det formålet kommunen har satt.
 
Rapporten finner du her.