Lierne kommune

Selskapskontroll Lierne Utvikling AS

Kontrollutvalget i Lierne kommune ba revisor gjennomføre en selskapskontroll med forvaltningsrevisjon i kommunens heleide selskap Lierne Utvikling AS. Lierne Utvikling AS gjennomfører på kommunens vegne omstillingsarbeidet i kommunen, som varer i perioden 2015-2021. Eierskapsdelen av selskapskontrollen undersøker kommunens utøvelse av sitt eierskap i selskapet, og forvaltningsrevisjonen undersøker om omstillingsarbeidet gjennomføres i henhold til gitte føringer. Revisor konkluderer med at Lierne kommune i stor grad utøver eierskapet i Lierne Utvikling i tråd med kommunestyrets vedtak og etablerte normer for god eierstyring, men at det på noen områder finnes forbedringspotensial. Dette gjelder valg av representanter til IKS, eierskapsmeldingen, vedtektsfestet bruk av valgkomité og kjønnsbalanse i styret. Revisor konkluderer videre med at omstillingsarbeidet i Lierne kommune gjennomføres i henhold til gitte føringer, med unntak av at en formell delegering av ansvaret for fondsforvaltningen ikke er på plass.

 

Rapporten finner du her