Trøndelag fylkeskommune og Trondheim kommune

Selskapskontroll - Museene i Sør-Trøndelag AS

Eierskapskontrolldelen av selskapskontrollen konkluderer med at Trøndelag fylkeskommune utøver eierskapet i MiST AS i tråd med politiske vedtak, aktuelle lovbestemmelser og etablerte normer for god eierstyring. Revisor har to anbefalinger:
  • Eierskapsmeldingen bør oppdateres slik at den inneholder all relevant informasjon om selskapet og styring av dette, eventuelt henvisning til hvilke dokumenter det gjelder
  • Eier bør sikre at styret til enhver tid har riktig kompetansesammensetning
Forvaltningsrevisjonsdelen av selskapskontrollen undersøker om selskapet har en organisering og styring som bidrar til at målene i museumsreformen nås. Tema som omfattes her er styrets ansvar, kontakt med eier, forvaltning av selskapet (offentlige anskaffelser, finansiering, utenlandsturer) og utvikling av museene (bedre ressursutnyttelse, arbeid for å oppfylle museumsreformens fokusområder forvaltning, forskning, fornying og formidling samt museenes anlegg, kompetanse og lokalt engasjement). Revisor konkluderer med at Museene i Sør-Trøndelag (MiST AS) har en styring og organisering som bidrar til å oppnå målene i museumsreformen. Selskapet arbeider målrettet mot de målsettinger som er satt for selskapet. Det er gitt seks anbefalinger:
  • Eierne bør vurdere å vedtektsfeste retningslinjer for dialog med selskapet ut over generalforsamlingen, herunder sikre at eierne får tilstrekkelig rapportering
  • Selskapet bør styrke arbeidet med forbedring av oppbevaringsforholdene for museenes gjenstander
  • Selskapet bør styrke arbeidet med effektiv utnyttelse av de museumsfaglige ressursene
  • Selskapet bør vurdere tiltak som kan øke forskningen ved museene
  • Selskapet bør vurdere å etablere en rammeavtale for kjøp av juridiske tjenester, eventuelt følge egen innkjøpsrutine
  • Selskapet bør vurdere å presentere informasjon om hvilke verdier av varige driftsmidler som ligger i stiftelsene
 
Rapporten finner du her.