Steinkjer kommune

Selskapskontroll Steinkjerhallen AS

Kontrollutvalgene i Steinkjer kommune og Trøndelag fylkeskommune har bedt revisjonen undersøke om man utøver sitt eierskap i Steinkjerhallen AS på en god måte, og om selskapets økonomi, oppgaveløsning og organisering er i tråd med formålet.
Vår konklusjon er at Steinkjer kommunes og fylkeskommunen sitt eierskap i Steinkjerhallen AS i all hovedsak er i tråd med politiske vedtak, selskapslovgivning og normer for god eierstyring. Revisjonen ser imidlertid bl.a. at selskapet mangler etiske retningslinjer, styret ikke tilbys opplæring i styrearbeid, og at selskapet har enkelte mangler når det gjelder internkontroll. Dette har vi påpekt som oppfølgingspunkt.
 
Revisjonen har videre vurdert selskapets økonomistyring og organiseringen av arbeidet med drift og utvikling.
 
Det er ikke nødvendig å levere et regnskap i balanse for å ha god økonomistyring. Selskapet har drevet med regnskapsmessig underskudd i flere år, og har økonomiske utfordringer. Revisor er likevel av den oppfatning av at selskapet har en tilfredsstillende økonomistyring og at det gjøres et godt arbeid når det gjelder å få kontroll på de økonomiske utfordringene. Den økonomiske situasjonen forverres i 2022 som følge av at selskapet skal begynne å betale avdrag på et lån hvor det tidligere har vært avdragsfrihet. Selskapet kan da være avhengig av hjelp fra eierne for å unngå konkurs hvis ikke inntektene økes betydelig.

 

Rapporten finner du her