Selskapskontroll Trondheim Bussterminal AS - STFK

Revisjonen har undersøkt om STFK utøver sitt eierskap i Trondheim Bussterminal på en god måte, om selskapets økonomi, oppgaver og organisering er i tråd med formålet, og sett på hvordan Trondheim Bussterminal AS (TB) ivaretar fylkeskommunens interesser i utvikling av stasjonsområdet gjennom eierskapet i Trondheim Stasjonssenter AS (TS).
 
Vår konklusjon er at fylkeskommunen sitt eierskap i TB i all hovedsak er i tråd med fylkestingets vedtak, selskapslovgivning og normer for god eierstyring. TB skal videre ivareta STFKs interesser i utviklingen av stasjonsområdet. En omforent reguleringsplan, hvor STFKs føringer innenfor samferdsel synes å være hensyntatt, ble innsendt til behandling desember 2016. Det har vært noen forsinkelser i prosjektet. Her burde man gjort en vurdering av årsakene til dette og vurdert mulige tiltak for å bøte på dette. Dette er ikke utført.
 
Revisor har vurdert økonomistyringen i TB. Revisor er av den oppfatning at TB har en tilfredsstillende økonomistyring og kontroll på økonomien.
 
Rapporten finner du her