Trøndelag fylkeskommune

Seriøst arbeidsliv på fylkeskommunale bygg og anlegg

Revisjon Midt-Norge SA gjennomførte en forvaltningsrevisjon der vi undersøkte status for hvordan Trøndelag fylkeskommune følger opp bygge- og anleggsprosjekt for å ivareta et seriøst arbeidsliv.
Det ble satt opp to problemstillinger, som i hovedsak går på om fylkeskommunen stiller krav i kontraktene som ivaretar et seriøst arbeidsliv og om fylkeskommunen følger opp bygge- og anleggsprosjekt med tanke på seriøst arbeidsliv. Vi gjennomførte intervju med fylkeskommunale ledere og prosjektledere innenfor Seksjon Vei og Seksjon Eiendom for å undersøke organisering, hvilke rutiner som foreligger og hvordan kontrakter blir fulgt opp. Videre valgte vi ut bygge- og anleggsprosjekt, for å undersøke kontraktene og se om fylkeskommunen har gjennomført nødvendig kontroll av lønns- og arbeidsvilkår. Vi undersøkte også hvordan fylkeskommunens anskaffelsesstrategi blir fulgt opp med tanke på antall underleverandører og lærlinger. Det var to prosjekt vi undersøkte grundigere. I disse prosjektene intervjuet vi også koordinator for utførelse. I det ene prosjektet deltok vi på et uanmeldt tilsyn i regi av Arbeidstilsynet. 
 
Revisor konkluderer med at prosjektorganiseringen i hovedsak er tilfredsstillende. Seksjon Eiendom har hatt innleide prosjektledere over flere år, og en prosjektleder som har vært innleid i over fire år. Med bakgrunn i dette anbefalte revisor at fylkeskommunen klarlegger hvem som har arbeidsgiveransvar for den innleide prosjektlederen.  
Videre konkluderte vi med at fylkeskommunen i hovedsak har etablert system for å ivareta et seriøst arbeidsliv i bygge- og anleggskontrakter. Prosjektlederne bruker maler for kontraktene, og malene for byggeprosjekt ivaretar anskaffelsesregelverket og anskaffelsesstrategien til Trøndelag fylkeskommune. Malene for anleggsprosjekt ivaretar ikke anskaffelsesstrategien med tanke på ett ledd underleverandører og antall fagarbeidere og lærlinger.
 
Revisor konkluderer med at fylkeskommunen ikke har tilfredsstillende kontroll med anleggsprosjektene som blir gjennomført av Sams vegadministrasjon.
Når det gjelder oppfølging av byggeprosjekter, konkluderer revisor med at fylkeskommunen ikke har gjennomført tilfredsstillende nødvendig kontroll av lønns- og arbeidsvilkår, verken generelt sett eller i de to prosjektene som revisor valgte ut for en grundigere gjennomgang.
 
Rapporten finner du her.